مجموعه کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت برق صنعتی

مجموعه کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت برق صنعتی

مجموعه کامل نقشه های مدار فرمان و قدرت برق صنعتی

به وسیله ی مدارات فرمان میتوان نحوه کار  دستگاهها و تجهیزات برقی را  کنترل کرد و تعیین نمود هر دستگاه (به طور اتوماتیک یا دستی) در چه زمانی وصل و در چه زمانی قطع شود. همچنین به کمک مدارات فرمان میتوان ضریب ایمنی کارکرد تجهیزات را نیز افزایش داد.پس مدارات فرمان هسته مرکزی کنترل دستگاه های برقی میباشد.